Masked Heroes WhatsApp Bot

Mehopolo bakeng sa ho tsamaisa Dihlopha tsa Tshehetsano tsa WhatsApp/Moyo

Haeba o tseba sehlopha se itseng sa batho ba sebetsang sebakeng sa tshehetso ya setjhaba, kapa o le mohokahanyi (kapa o tshehetsa mohokahanyi) ya sebetsanang le basebetsi ba tlhokomelo ya setjhaba, tsela e nngwe e bobebe empa e le ya bohlokwa ya ho #Tshehetsa (#BaTeng) ke ho aha le ho hodisa polatefomo ya tshehetsano ya Bahale Ba Rwetseng Dimonkwane ho WhatsApp/Moyo (tshebeletso ya mahala ya lehaeng ya ho qoqa).

Ho Qala: Romela molaetsa wa poraefete ho mohlokomedi wa setjhaba ka mong eo o ka ratang ho mo mema ho ba sehlopheng. Pele o ba kenya sehlopheng sefe kapa sefe, ba botse pele hore na ebe ba ka rata ho kenngwa na. Molaetseng oo o lokela ho hlalosa sepheo sa sehlopha seo le tseo ba tlang ho lebellwa ho di etsa. Ebang ho le bonolo, o ka nna wa seha le ho manamisa mongolo o ka tlase mona molaetseng oo ho thusa ho qala tshebetso ena:

Dumela! Ke tshepa hore o ntse o eya hantle. Ke fumane nomoro ya hao ho _______(kenya dintlha tse siyo). Ke a tseba hore dintho di batla di le thata ho wena le basebetsimmoho nakong ena ya sewa. Ke ne ke mpa ke batla ho o tsebisa hore ke qala sehlopha sa tshehetso sa inthaneteng ho Whatsapp/Moyo. Ha o qobellwe ho nka seabo – empa hape ke sebaka seo ho sona o ka hokanang le batho ba bang ba ka beng ba ena le mathata a tshwanang le a hao. O ka nna wa tswa sehlopheng sena neng kapa neng ha o batla – nke ke ka o botsa letho! Ka kopo ntsebise haeba o dumela hore ke o kenye sehlopheng sena.  Ke nna _______(lebitso la hao)

Jwale, haeba a o tsebisa hore o batla ho kena – ke hantle – kenya lebitso la hae sehlopheng! Ha a re tjhe, o se ke wa etsa hore a ikutlwe molato ka seo. Mo bolelle hore ha ho bothata mme haeba a ka fetola maikutlo a hae ha morao o tla be a ntse a amohelehile ho ka kena.

Qala sehlopha. Hopola hore nako le nako ha o kenya batho ba batjha ha ba no kgona ho bona melaetsa e abelanweng pele ba kenela, kahoo ho ka ba molemo hore o be le molaetsa wa kamohelo oo o tlang ho o seha le ho o manamisa nako le nako ha motho e motjha a kenela sehlopha. O ka nna wa kenyeletsa mantswe a kang ana:

O amohetswe sehlopheng sa tshehetso sa Bahale ba Rwetsweng Dimonkwane sa _________(ngola sebaka). Sena ke sebaka se hlophisitsweng moo re ka phahamisanang nakong tsena tse boima. Bakeng sa ho hlokomelana, ho na le ditataiso tsa motheo tseo bohle re lokelang ho di latela:

 1. Re lokela ho hlomphana ho boikunuto ba rona: Tse etsahalang sehlopheng sena, di dula sehlopheng sena!
 2. Sehlopha sena se mabapi le ho tshehetsa basebetsi ba tlhokomelo ya setjhaba nakong ya sewa sa COVID-19. Ka kopo o se ke wa romela melaetsa e sa tsamaelaneng le seo.
 3. Ka kopo o se ke wa abelana ka dipalopalo tse tshosang le ditaba tse tshosang tsa dikoranta. Re fumana tse ngata tse kang tseo ka ho lekaneng mesebetsing ya rona.
 4. Ka kopo o ka abelana ka dintho tseo o kopanang le tsona, mehopolo le maikutlo a hao.
 5. Ha o qobellwe ho araba mme o ka nna wa tswa sehlopheng nako efe kapa efe.

Ha se hangata ho leng bonolo ho hlalosetsa metswalle le ba lelapa ka tse etsahalang, mme ka dinako tse ding mosebetsi ona o ka etsa hore o ikutlwe eka o mong. Sehlopha sena se keke sa rarolla seo empa ke tshepa hore se ka fana ka maikutlo a boahisane, bosebetsimmoho le setswalle, mme se ka o thusa ho hopola hore ha o mong.

Hape ho na le mehlodi e etseditsweng ho tshehetsa WENA ka ho qolleha ho  maskedheroes.org.za Kapa o romele “hi” ka WhatsApp ho 060 011 9999.

Etsa hore e dule e tswella: E ka nna yaba o tswalletswe sena, empa ha ho se jwalo, tswela pele o bale! Hopola hore sepheo sa sehlopha sena ke ho thusa basebetsi ba tlhokomelo ya setjhaba ho shebana le mosebetsi ona. O ka etsa sena ka ho;

 • kopa batho hore ba abelane ka ditaba “ tse kgahlang le tse hlabang” tsa matsatsi (dintho tse ntle le dintho tse mpe tse etsahetseng.)
 • abelana dipale tse kgothatsang tse tswang dibakeng tse kang www.sagoodnews.co.za, www.goodthingsguy.com, #ImStaying.
 • Ho abelana diqotswa tse kgothatsang le di-meme ho tswa dibakeng tse kang Diqotswa tse kgothatsang tsa bahlokomedi (Inspirational caregiver quotes) le Diqotswa tse mabapi le ho ba le mosa.
 • Abelana ka tse ding tsa dikahare tse etseditsweng ka ho qolleha basebetsi ba tlhokomelo ya setjhaba ho websaete ya Bahale ba Dimonkwane: Managing your health/ le Psychological Support
 • Ba kgothalletse ho nka metsotso e mmedi ho nahana ka kgutso, le ho bolela maikutlo ao ba nang le ona. Ho lokile le ha ba sa hlalose dintlha kaofela. Ba ka nna ba re feela, “Ke ikutlwa ke hloname”, kapa “Ke ikutlwa eka ke felletswe ke taolo” kapa maikutlo afe kapa afe. Ba ka nna ba a ngola fatshe kapa ba a bolella sehlopha.   
 • Hang ha sehlopha se se se ena le nako se tswella, o ka nna wa kopa batho ho bolellana tseo ba di ratang ka ditho tse ding tsa sehlopha.
 • Kgothaletsa batho ho ngola ka dintho tseo ba kopanang le tsona letsatsing leo. Hape ba ka abelana ka dipale tsa bona, ka puo efe kapa efe eo ba e ratang  mona. Hape o ka fumana dipale tsa basebetsi ba bang ba diCCW tseo o ka abelanang le bona mona: Stories from the frontline

Mme o hopole:

 • Ha ho motho ya lebelletseng hore o be saekholojisti ka letsatsi. Ha se seo polatefomo ena e se etseditsweng. Haeba ho ka ba le ya bolelang mathata a boima ao o sa rutelwang ho a rarolla, ka kopo etsa bonnete ba hore o fetisetsa CCW  eo ho motho e mong ya ka mo thusang. Tlanya mona bakeng sa mehlodi e meng ya ho thusa diCCW ho shebana le mosebetsi le ho fumana dintlha tsa boikopanyo bakeng sa Lifeline le SA Depression and Anxiety Group.
 • Ho bohlokwa hape hore o sireletse bophelo bo botle ba kelello ya hao. O se ke wa fana ka se fetang seo o ka se laolang kapa wa se kgona. O ikgauhele le wena jwaloka ha o etsa ho diCCW.
 • Haeba o fumana hore moqoqo o ba thata haholo ho ka laoleha, o ka nna wa mema metswalle ho o thusa ho o imolla boima bo bong. Sepheo le ha ho le jwalo ke ho #Tshehetsa (#BeThere) di-CCW – o se ke wa imetsa di-CCW ka melaetsa e dikete. Ho ikopanya le ba bang ha nngwe ka matsatsi a mmalwa bakeng sa ho abelana di-meme tse kgahlang, diqotswa tse kgothatsang, le dipale tse phahamisang moya wa motho, kapa ho tsamaisa , ho lekane.
 • Haeba ho hlahella dipale tsa bohlokwa tseo o nahanang hore di hloka ho abelanwa (ka tumello ya monga pale) re ngolle ho) info@maskedheroes.co.za, kapa o abelane ka pale eo ho media wa phedisano o sebedisa dithege tsa #MaskedHeroesSA le #BeThere.

Ba bea bophelo bo botle – le maphelo a bona – kotsing letsatsi le leng le le leng, feela hore ba sireletse rona. Ka tshehetso ya rona, ba ka re thusa ho hlola COVID-19. Ha re reng RE A LEBOHA!

Thank you for being there for all the people that you have helped!