Ke sebedisa jwang Khiti ya Semonkwane ya Mofuta wa 1

Ka kopo tshwara sefe ya semonkwane sa hao ka hloko! Ha o e hlatswa, o se ke wa e swabanya. O ka mpa wa e tshela ka metsi a tjhesang (60 degrees) mme o e anehe hore e fophe e ome.

O ka fumana dikhiti tsa dimonkwane tse sebediswang hangata – tse lekaneng hore o hlatswe tse sebedisitsweng mme o di bolaye dikokwanahloko letsatsi le letsatsi. Khiti ena e na le:

  • Semonkwane se nang le mealo e mmedi ya lesela la polyester, LE
  • Moalo o ka hare o e ntsweng ka ‘nanofibre insert’ ya boleng bo hodimo e kgotsofatsang dipehelo tsa bophelo bo botle tsa semonkwane sa Mofuta wa 1.

Semonkwane sa lesela se ka sebediswa ka makgetlo a mangata. Bokahare ba nanofiber bo lokela ho fetolwa kamora matsatsi a leshome bo sebedisitswe. COVID-19 e jwarwa ka marothodi. Jwaloka  semonkwane sefe kapa sefe sa Mofuta wa 1 kapa Mofuta wa II, khiti ena ya semonkwane e tla thibela marothodi afe kapa afe a nang le vaerase hore a se fete, empa ha e sebetse hantle jwaloka semonkwane sa sehemisi sa N95.

   Ke lokela ho sebedisa semonkwane see neng?

  • Sebedisa semonkwane sena neng kapa neng ha o hloka ho rwala semonkwane sa Mofuta wa 1 (sheba lenane la hao la tekolo la PPE).
  • Haeba o hloka ho sebedisa semonkwane sa Mofuta wa II empa o se na sona, semonkwane sena se tla o fa boemo bo tshwanang ba tshireletso.
  • Hape se loketse ho sebediswa ke bakudi ba nang le COVID-19 – empa re eletsa hore o ipolokele sona bakeng sa ho sebediswa ke wena mme o fe bakudi ba hao semonkwane sa bongaka sa Mofuta wa 1 se hlwekileng ketelong ka nngwe.

Ke bolaya dikokwanahloko le ho hlatswa semonkwane jwang?

Qetellong ya letsatsi ka leng:

  •  Ntsha boalo bo ka hare.
  •  Bolaya dikokwanahloko semonkwaneng sa lesela le ho boalo bo kahare ka ho di tshela ka metsi a belang. Mme jwale o ka hlatswa semonkwane ka letsoho kapa ka motjhine wa ho hlatswa, empa e seng sefe.
  •  Hlatswa matsoho a hao hantle kamora moo.

Bolaya dikokwanahloko – mme ebe o a hlwekisa!

  •  HO NYANYATSA ho bolaya dikokwanahloko. HO HLWEKISA ho etsa hore se nkge foreshe.

Kamehla rwala le ho rola semonkwane sa hao jwaloka ha o laetswe.

Thank you for all that you are doing for the most vulnerable ❤️