Ke sebedisa jwang Khiti ya Semonkwane ya Mofuta wa 1

Ka kopo tshwara sefe ya semonkwane sa hao ka hloko! Ha o e hlatswa, o se ke wa e swabanya. O ka mpa wa e tshela ka metsi a tjhesang (60 degrees) mme o e anehe hore e fophe e ome.

O ka fumana dikhiti tsa dimonkwane tse sebediswang hangata – tse lekaneng hore o hlatswe tse sebedisitsweng mme o di bolaye dikokwanahloko letsatsi le letsatsi. Khiti ena e na le:

  • Semonkwane se nang le mealo e mmedi ya lesela la polyester, LE
  • Moalo o ka hare o e ntsweng ka ‘nanofibre insert’ ya boleng bo hodimo e kgotsofatsang dipehelo tsa bophelo bo botle tsa semonkwane sa Mofuta wa 1.

Semonkwane sa lesela se ka sebediswa ka makgetlo a mangata. Bokahare ba nanofiber bo lokela ho fetolwa kamora matsatsi a leshome bo sebedisitswe. COVID-19 e jwarwa ka marothodi. Jwaloka  semonkwane sefe kapa sefe sa Mofuta wa 1 kapa Mofuta wa II, khiti ena ya semonkwane e tla thibela marothodi afe kapa afe a nang le vaerase hore a se fete, empa ha e sebetse hantle jwaloka semonkwane sa sehemisi sa N95.

   Ke lokela ho sebedisa semonkwane see neng?

  • Sebedisa semonkwane sena neng kapa neng ha o hloka ho rwala semonkwane sa Mofuta wa 1 (sheba lenane la hao la tekolo la PPE).
  • Haeba o hloka ho sebedisa semonkwane sa Mofuta wa II empa o se na sona, semonkwane sena se tla o fa boemo bo tshwanang ba tshireletso.
  • Hape se loketse ho sebediswa ke bakudi ba nang le COVID-19 – empa re eletsa hore o ipolokele sona bakeng sa ho sebediswa ke wena mme o fe bakudi ba hao semonkwane sa bongaka sa Mofuta wa 1 se hlwekileng ketelong ka nngwe.

Ke bolaya dikokwanahloko le ho hlatswa semonkwane jwang?

Qetellong ya letsatsi ka leng:

  •  Ntsha boalo bo ka hare.
  •  Bolaya dikokwanahloko semonkwaneng sa lesela le ho boalo bo kahare ka ho di tshela ka metsi a belang. Mme jwale o ka hlatswa semonkwane ka letsoho kapa ka motjhine wa ho hlatswa, empa e seng sefe.
  •  Hlatswa matsoho a hao hantle kamora moo.

Bolaya dikokwanahloko – mme ebe o a hlwekisa!

  •  HO NYANYATSA ho bolaya dikokwanahloko. HO HLWEKISA ho etsa hore se nkge foreshe.

Kamehla rwala le ho rola semonkwane sa hao jwaloka ha o laetswe.

Too often those of you who provide healthcare and support to people in their own homes don’t get the recognition you deserve. We want to thank you and to tell you that we value you so much. Please also tell your families how much we appreciate you.