Unakekelo Ekhaya

Iinkampani Zokuhlola ukusasazeka kweCOVID-19 ezicebisa urhulumente ziqikelele ukuba phakathi kukaJuni noNovemba kulo nyaka kunokulindelwa kubekho abantu abayi-12 miliyon ukuya kutsho kwi-13 miliyon abosulelwa yiCOVID-19 eMzantsi Afrika. Abantu abaninzi abasayi kuzazi nokuba baye bosulelwa yile ntsholongwane yaye uninzi lwabo baza kuba neempawu eziphakathi baze bakhawuleze ukuchacha. Kwezinye iimeko, abantu abosulelekileyo bangagula kakhulu yaye baza kudinga unyango lweengcali besekhaya.

Uluvo lokuba abantu baza kukwazi ukuba babe bodwa kodwa besahlala nabantu endlini kunzima ukubona lusenzeka eMzantsi Afrika. Nangona kunjalo, akhona amanyathelo anokuthathwa ukuze kuzanywe ukugcina wonke umntu esempilweni. La ngamacebiso onokwabelana ngawo nabantu abanyamekela abantu ekucingelwa okanye abaqinisekiswe ukuba banayo iCOVID-19.

 • Home based care

  Qinisekisa ukuba umntu ogulayo uyaphumla, usela amanzi ngokwaneleyo yaye utya ukutya okusempilweni.

 • Home based care

  Hlamba izandla zakho ngamanzi nesepha rhoqo okanye usebenzise isanithayza, ingakumbi emva kokuba uye wadibana nomntu ogulayo okanye iindawo ezimngqongileyo; ngaphambi, nasemva kokulungiselela ukutya; ngaphambi kokutya; nasemva kokusebenzisa indlu yangasese.

 • Home based care

  Chonga iindawo ezichukunyiswa rhoqo ngumntu ogulayo uze uzicoce kwaye ubulale iintsholongwane ezinokubakho kuzo yonke imihla.

 • Home based care

  Nxiba imask xa ukwigumbi elinye nomntu ogulayo. Musa ukuyibamba imask okanye ubuso bakho uze uyilahle emva kokuyisebenzisa.

 • Home based care

  Umntu ogulayo makasebenzise izitya ezibekwe bucala, iikomityi, izinto zokutya, iitawuli kunye nezinto zokondlula ibhedi. Hlamba ezi zinto zisetyenziswe ngumntu ogulayo usebenzisa amanzi nesepha.

 • Home based care

  Fowunela iziko leCOVID-19 likazwelonke (0800 029 999) ngoko nangoko ukuba imeko yomntu ogulayo iba mandundu okanye uyanzinyelwa kukuphefumla.

There is no passion to be found in playing small – in settling for a life that is less than the one you are capable of living.