Ikhasi

Uhlelo Lonompilo, Ukunakekelwa Kweziguli emakhaya: I-COVID-19 Modelling Consortium yeluleka uhulumeni iqagule ukuthi phakathi kukaNhlangulana noLwezi kulo nyaka bayizigidi eziyi-12 kuya kweziyi-13 abantu okulindelekele ukuthi bazotheleleka nge-COVID-19 eNingizimu Afrika. Iningi labo ngeke lazi nokwazi ukuthi selingenwe yileli gciwane njengoba iningi labo lizoba lezimpawu nje ezingatheni futhi lisheshe lilulame.

Kwabanye, nokho-ke, bazogula futhi badinge ukuthola ukwelashwa okukhethekile emakhaya. Umbono wokuthi abantu bazame ukuzahlukanisa nabantu abahlala nabo ezindlini uma begula ukuze bangabathelelani uyinto elukhuni kakhulu eNingizimu Afrika. Yize kunjalo, lezi zinyathelo zingathathwa ukuze kuzanywe ukugcina wonke umuntu ephilile.

Lawa amacebo nemizamo okungabelwana ngayo nabantu abanakekela abantu okusolakala noma osekuqinisekisiwe ukuthi banegciwane le-COVID-19.

 • Home based care

  Qiniseka ukuthi umuntu ogulayo uyaphumula, uphuza okusaluketshezi oluningi futhi adle ukudla okunomsoco.

 • Home based care

  Hlanza izandla zakho njalonjalo ngensipho namanzi noma isibulalimagciwane esenziwe ngotshwala, ikakhulukazi emva kokuthintana ngandlela thile nomuntu ogulayo noma ukuba sendaweni eyodwa naye; ngaphambi, ngenkathi nangemva kokulungisa ukudla; ngaphambi kokudla; emva kokuya endlini yangasese.

 • Home based care

  Hlonza izindawo ezivame ukuthintwa umuntu ugulayo bese uzihlanza futhi uzihlanza nangesibulalimagciwane nsukuzonke.

 • Home based care

  Faka imaski yabasebenzi bezempilo uma usegumbini elilodwa nomuntu ogulayo. Ungayithinti imaski yakho noma ubuso ngenkathi uyifakile futhi yilahle emva kwalokho.

 • Home based care

  Umuntu ogulayo kumele abe nezakhe yedwa izitsha, izinkomishi, izitsha zokudlela, amathawula namashidi kanjalo nezingubo zokulala. Ziwashe zonke lezi ngamanzi nensipho.

 • Home based care

  Shayela isikhungo sikazwelonke se-COVID-19 (0800 029 999) ngokushesha uma umuntu ogulayo siba sibi kakhulu isimo sakhe noma kudlanga izinkinga zokuphefumula.

All these guys and girls I want to say thanks to all of you for keeping us alive! A Major Group Hug would be better but that will have to wait until u win this war.